Malda

Atvirai,
Nusilenkus,
Prigludus,
Maldoj.
Suvirpus
Dvasioj
ir Sieloj.

Dievo
Širdy,
Savo
Širdy,
Einu.

Likimo keliu. 
Justina, 2014 lapkritis

Justina Owl

Su begaline padėka skiriu gyvenimo kelio draugams: MA-URI® kūrėjams Katjai ir Hemiui, MA-URI® mokymo I modulio trenerėms brangiai Raimondai ir Sigitai, mokymo grupės studentams Ilonai, Ingai, Gediminui, Lidijai, Juliui, Evai, Daivutei, Jolantai.

Iš tylumos, iš glūdumos,
Pakilę virš miškų tamsos,
Nuprausę veidą ašarom tikrom,
Apglėbę kūną šalčio valandom.
Pakilę virš srovės,
Pakilę virš gelmės,
Išlipę iš duobės…
Vis kopiam mes
Aukštyn, aukštyn, aukštyn,
Į Dangų – jo platybę,
Į Jūrą – jos galybę,
Į Žemę – jos ramybę.
Dėkoju Tau, dėkoju Tau,
Viešpatie…

Kai krykštauja žuvėdros
Ir saulės spinduliai
nuspalvina mums žandus raudonai,
Kai arfos stygos braukia kojomis per smėlį,
O jūros bangos plauna akių mėlį,
Kai dreba balsas viduje
Vis nešantis dar nepažintą tylą –
Širdies tylą,
Kurioje Esi Tu, Dieve, Tu…
Širdies tylą,
Kurioje esi Tu, harmonija, Tu.
Tyloje.
Žodyje, balse, šokyje, dainoje…
Esi Tu, visur ir viskas esi Tu.
Ir aš.
Mes kartu.
Visi kartu! –
mes esame visi kartu…
Vienas už kitą,
Vienas su kitu,
VIENAS.
Mes esame vienas.
Brangus Dieve, mes esame Tu ir Tau,
Tavyje, mumyse, erdvėje…
Atvirume, susijungime,
Sąmoningume, šiame laike.
Čia ir dabar –
Mes esame čia.
Šventame prisilietime,
Rankomis ir akimis,
Mintimis ir širdimi…
Visi kartu.
Dėkoju Tau!..

– Justina, 2014 vasario 11 d.
MA-URI® I modulio IV lygis

Justina Owl

RUDENS MALDA

Leidžiasi kvapai,
lapai ir jausmai,
į Žemę.

Leidžiasi žaidimai,
vaikai ir tėvai,
ir visas Pasaulis –
į Žemę.

Naujai pabusti,
naujai atrasti,
suvirškinti Visa,
įkvėpti Visa –
naujam Iškvėpimui.

Pasiruošti.

Uždegti žvakę,
kai apglėbus Visa kartu
nusileidžia Tamsa.
O iš Jos – 
pakyla Šviesa.

Iš Tamsos į
vidinę Šviesą…

Tebus palaimintas šis Kelias
į Žemės gelmes.
Tebus palaimintas pakilimas iš jų

į Save.
Justina, 2014 spalis

Justina Owl